DK / EN

Forretningsbetingelser

VIKINGBUS A/S – BUSBEFORDRINGSBETINGELSER

Nærværende Busbefordringsbetingelser finder anvendelse mellem Vikingbus A/S (CVR-nr. 30527887), og enhver kunde (”Kunden”), der enten personligt eller gennem en agent, har indgået en aftale med Vikingbus. Aftalen kan omhandle bustransport, forplejning eller turistmæssige ydelser, eller en kombination heraf (”Arrangementer”). Betingelserne gælder dog ikke for aftaler om pakkerejser eller rejseydelser, jf. Lov om en rejsegarantifond, lovbekendtgørelse nr. 1192 af 8. december 2009 med senere ændringer. For sådanne aftaler henvises til Vikingbus A/S - Pakkerejsebetingelser.

1. Definitioner
Ved ”Kunden” forstås den fysiske eller juridiske person, som har indgået aftalen med Vikingbus. Ved ”Rejsende” forstås Kunden og samtlige personer i Kundens selskab under den aftalte bustransport/Arrangement. Ved ”Skadelidte” forstås Rejsende samt personer, der ikke deltager i bustransporten/Arrangementet, men som på grundlag af ufravigelig lovgivning kan rette krav mod Vikingbus. Ved ”Afgangstidspunkt” og ”Afgangssted” forstås det tidspunkt og det sted, hvor bustransporten/Arrangement i henhold til aftalen påbegyndes i relation til ud- og hjemrejse. Ved ”Ankomst” forstås det tidspunkt, hvor den Rejsende ankommer til det aftalte ankomststed i relation til ud- og hjemrejse. Ved ”Sightseeingtur” forstås en bustransport eller et Arrangement, der har Sightseeing som sit væsentligste element.

 

2. Vikingbus’ forpligtelser
Vikingbus er ansvarlig over for Kunden for levering af de ydelser, der er aftalt. Vikingbus er således også ansvarlig for sine Underleverandørers ydelser. Vikingbus sikrer, at Kunden modtager en skriftlig ordrebekræftelse på sin bestilling samt øvrige vigtige oplysninger i forbindelse med bustransporten/Arrangementet.

 

3. Kundens og de Rejsendes forpligtelser
Kunden skal være fyldt 18 år for at kunne indgå bindende aftale med Vikingbus.

Har Kunden ikke annulleret bustransporten eller Arrangementet, og/eller indfinder en Rejsende sig ikke på Afgangsstedet på Afgangstidspunktet for ud- og hjemtransport, eller kan en Rejsende ikke påbegynde og gennemføre bustransporten/Arrangementet på grund af manglende rejsedokumenter, så som gyldigt pas, visum og lignende, har Vikingbus alligevel ret til at beregne sig den fulde pris for bustransporten/Arrangementet.

 

Kan Rejsende ikke finde bus eller limousine skal de ringe til vagthavende hos Vikingbus, således at Rejsende kan afhjælpes i situationen. Det pålægges Kunden at videreinformere om ovenstående. Hvis Vikingbus ikke modtager noget opkald og selv om Rejsende finder anden form for transport, er det Kundens eget ansvar, hvorved Vikingbus har ret til at beregne sig den fulde pris for bustransporten/Arrangementet. 


Vikingbus har endvidere ret til at beregne sig den fulde pris for bustransporten/arrangementet i tilfælde af bortvisning af en Rejsende, fordi denne opfører sig uregerligt og/eller forvolder skade på person eller ting i bussen eller skade på bussen. I sådanne tilfælde kan Vikingbus herudover debitere Kunden et gebyr svarende til skadernes omfang, dog ikke mindre end DKK 500 ex. moms.

Den Rejsende skal overholde alle bestemmelser i love og internationale konventioner, der relaterer sig til transport af farligt gods/bagage. Er sådant gods/bagage medbragt, uden at Vikingbus har kendt dets beskaffenhed, kan Vikingbus losse, uskadeliggøre eller tilintetgøre godset/bagagen uden pligt til at erstatte skaden på eller tabet af godset/bagagen. Det samme gælder, såfremt godset/bagagen på trods af Vikingbus’ kendskab hertil, senere viser sig at medføre fare for liv, bussen eller andet gods/bagage. Den Rejsende er i øvrigt forpligtet til i fuldt omfang at holde Vikingbus skadesfri for skader og tab, der relaterer sig til den Rejsendes gods/bagage.
Rygning i busserne/ved Arrangementet er ikke tilladt. Endvidere må kæledyr, herunder hunde og katte kun medbringes i busserne/ved Arrangementet efter aftale.


Chaufførerne må ikke pålægges ansvar, så som at tjekke passager- og/eller navnelister grundet overenskomst. Denne service kan dog tilkøbes i form af en transferguide.

 

4. Bestillinger og ordrebekræftelse
Bestillinger kan afgives elektronisk eller pr. telefon til Vikingbus frem til en time før turafgang. Vikingbus bekræfter bestillinger modtaget via e-mail til den e-mailadresse, som er blevet oplyst. Kunden pålægges at tjekke og er derfor ansvarlig for at oplysningerne er korrekte på ordrebekræftelsen i henhold til deres bestilling, således at fejl og misforståelser undgås.

 

Ordrebekræftelsen er bindende for Vikingbus, så snart Vikingbus har bekræftet bestillingen, skriftligt overfor kunden.
For lufthavnstransfers gælder det, at chaufføren holder sig underrettet om planlagt flyankomst. Prisen inkluderer ankomstforsinkelser på op til 2 timer, såfremt flyinformationer er tilgængelige for Vikingbus A/S. Ventetidsgarantien er udelukkende gyldig ved ankomst fra ét og samme fly. Såfremt der ønskes opsamling med ventende bus fra flere fly, betales almindelig timetakst for ventetid. Bussen ankommer til Københavns Lufthavn senest 30 minutter efter flyet er landet. Gæsterne finder selv ud til bussen/busserne uden for lufthavnens Terminal 3, medmindre andet er aftalt. Samme gælder afsætning, der foretages ved Terminal 2. Chaufføren forlader ikke bussen, idet bussen skal kunne flyttes på foranledning af lufthavnspersonalet.

Hvis kunden forespørger en transferguide, vil Vikingbus A/S arrangere denne service. Al service med guide vil blive bestilt og afregnet i henhold til gældende betingelser på www.guides.dk

5. Betalingsbetingelser og betalingsmåde
Kunden skal betale prisen for de aftalte ydelser på det i ordrebekræftelsen angivne tidspunkt, medmindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af Vikingbus A/S.

Kunden skal tjekke at fakturaadressen er korrekt inden afviklingen af bustransporten/ Arrangementet. Hvis fakturaadressen ikke er korrekt og Vikingbus allerede har udstedt fakturaen, når/hvis Kunden ønsker en anden fakturaadresse end den registrerede på ordrebekræftelsen, opkræves der et gebyr på DKK 175 ex. moms.
 

Ved enhver indbetaling skal der henvises til bookingnummer i henhold til ordrebekræftelsen.

Kun officielle betalingskvitteringer er gyldige som bevis for betaling. Homebanking-kvitteringer accepteres således ikke som gyldigt betalingsbevis.

Alle ydelser i forbindelse med leje af bus vil på faktura blive pålagt 25% moms i overensstemmelse med de danske momsregler. For kørsel i udlandet, faktureres moms efter det enkelte lands momsregler. Udenlandske kunder kan søge momsrefusion i eget land ved at kontakte eget skattekontor. Det pålægger kunden selv at foretage refundering af moms og vikingbus A/S frasiger sig ethvert ansvar for dette. Alle udenlandske erhvervskunder skal forudbetale enten via bankoverførsel eller betale med kreditkort. Undtaget herfra er datterselskaber af faste danske erhvervskunder samt Sightseeings udenlandske agenter.

Kunder med udenlandsk konto, som skal have penge refunderet/tilbageført, fratrækkes et gebyr på DKK 100 ex. moms.

Med mindre andet er aftalt, skal alle betalinger ske
senest 5 bankdage før afgang for den første bestilte tur. Alle indbetalinger skal indeholde angivelse af af ordrenr. eller fakturanr. enten via bankoverførsel eller kreditkort:

 

Bank:Sydbank
Reg.nr.7980
Kontonr.00011211488
Iban: DK7879800001121488
SWIFT: SYBKDK22

 

På Vikingbus’ hjemmeside www.vikingbus.dk findes linket for betaling med kreditkort.
Kunder vil blive kreditvurderet, hvis de ønsker at få tilsendt fakturaer, men hvis dette ikke er muligt, skal disse kunder betale i henhold til ovenstående betingelser.

Vikingbus kan også fakturerer elektronisk hvis ovenstående betingelser er opfyldt.

 

6. Kundens annullering og ændring af bestilling
Kunden kan annullere eller ændre sin bestilling overfor Vikingbus. Kunden har bevisbyrden for, at annulleringen/ændringen er kommet frem til Vikingbus. Omkostninger, som for eksempel guider, færgereservationer og forplejning, Vikingbus har afholdt i sin planlægninger vil blive viderefaktureret til kunden. En turguide må ikke ændre i et tidsskema, forlænge en tur eller bestille ekstra busser. Ændringer skal aftales mellem kunden og Vikingbus. Ændring af Afgangstidspunktet betragtes i ethvert tilfælde som Kundens annullering af samtlige aftalte ydelser og en ny bestilling. Ved afbestilling af busser, f.eks. i forbindelse med større arrangementer (min. kr. 20.000 ex moms), bestillinger i udland eller ved underleverandører gælder følgende;


• Gratis afbestilling 31 dage før første afrejsedag.
• Afbestilling mindre end 31 dage før afrejse, men mere end 15 dage før, faktureres 10% af 
  prisen.
• Afbestilling mindre end 14 dage før afrejse, men mere end 2 dage før, faktureres 25% af
  prisen.
• Afbestilling mindre end 2 dage og op til afrejsedagen, faktureres 100% af prisen.
 

For al anden afbestilling af busservice (uanset værdi) er nedenstående gældende.
Sker annullering mere end 48 timer før Afgangstidspunktet refunderer Vikingbus eventuelt betalte beløb for bustransporten/Arrangementet. Sker annullering mindre end 48 timer før
Afgangstidspunktet, har Vikingbus krav på fuld betaling af den aftalte pris for bustransporten/Arrangementet samt administrationsgebyr.
Alle guideafbestillinger skal foretages mindst 96 timer op til turens afgang. Ved senere afbestilling vil kunden blive faktureret det fulde beløb for guiden. Alle ydelser i forbindelse med bestilling, afbestilling eller prisoplysning vedr. guidning, refererer til betingelserne angivet på turistførerforeningens hjemmeside, www.guides.dk.
 

Ændringer foretaget af Kunden på dagen eller dagen før afrejse vil blive opkrævet et gebyr på DKK 250 ex. moms pr. gang der ændres. Dog hvis Kunden ændrer flere ture/kørsler på en gang, vil dette kun udløse et gebyr.

Helt eller delvis ubenyttede dele af aftalte ydelser refunderes ikke.

 

7. Vikingbus’ ændringer eller aflysninger
Vikingbus forbeholder sig ret til uden varsel at forhøje den i ordrebekræftelsen fastsatte pris for allerede aftalte ydelser, som følge af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter, gebyrer, eller valutakurser. Vikingbus forbeholder sig endvidere ret til at aflyse eller ændre aftalte bustransporter/Arrangementer og herunder ændre aftalte Afgangstidspunkter.

Enhver ændring samt aflysning, som Vikingbus vurderer som værende væsentlig, ínformeres Kunden om hurtigst muligt. Samtidig informeres Kunden om m sine beføjelser, samt til hvem og indenfor hvilken frist Kunden skal reklamere.

Ved ændringer, der er væsentlige eller aflysninger, som ikke skyldes Kundens egne forhold, kan Kunden hæve aftalen med Vikingbus og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb i henhold til ordrebekræftelsen, eller deltage i en anden bustransport/et andet Arrangement efter eget valg, såfremt Vikingbus uden at lide uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

 

8. Mangler
Konstaterer den Rejsende mangler ved busturen eller Arrangementet skal den Rejsende hurtigst muligt efter manglens konstatering reklamere til Vikingbus’ stedlige repræsentant eller Vikingbus, således at manglen inden rimelig tid og uden uvæsentlig ulempe for den Rejsende kan blive rettet/afhjulpet af Vikingbus.

Undlader den Rejsende at reklamere under selve busturen/Arrangementet, selvom dette er muligt, og afskæres Vikingbus derved fra muligheden for at udbedre/afhjælpe manglen, vil en efterfølgende reklamation blive afvist.

 

9. Ansvar ved mangler, ændringer og aflysninger
Det påhviler kunden at gennemlæse tilbud og ordrer samt tilsikre, at informationerne heri stemmer overens med aftale, herunder priser, adresser, datoer og tider.

Er den Rejsende forbruger, og lider den Rejsende tab som følge af, at Vikingbus ikke kan opfylde de aftalte vilkår på grund af mangler, foretagne ændringer eller som følge af aflysning, kan den Rejsende kræve sit tab erstattet i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.

I alle andre tilfælde er Vikingbus ikke erstatningsansvarlig i anledning af mangler, ændringer eller aflysning, uanset om manglen, ændringen eller aflysningen måtte være væsentlig for den Rejsende.
Vikingbus’ ansvar er i alle tilfælde begrænset til det af den Rejsende dokumenterede direkte tab. Følgeskader og formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab erstattes ikke.

For skade og/eller tab i anledning af mangler, ændringer eller aflysning, som skyldes manglende tilslutning til busturen/Arrangementet, eller force majeure lignende forhold såsom strejke, vind- og vejrforhold, naturkatastrofer, krig, krigslignende situationer, oprør, civile optøjer, terrorisme eller lignende alvorlige forstyrrelser af freden eller som skyldes en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder, som Vikingbus eller nogen, Vikingbus er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet, er Vikingbus i alle tilfælde fri for ansvar.

 

10. Ansvar ved dødsfald, person- og tingsskader og forsinkelse.
For dødsfald, person- og tingsskader, som relaterer sig til begivenheder, der reguleres af ufravigelig lovgivning til fordel for den Rejsende/skadelidte, er Vikingbus ansvarlig i henhold til den ufravigelige lovgivning.

Udover de forannævnte tilfælde bærer Vikingbus intet ansvar for dødsfald, person-/tingsskader, herunder skade på og bortkomst af de Rejsendes ejendele og bagage. Vikingbus anbefaler derfor de Rejsende, at tegne passende indbo- og rejseforsikring.

Vikingbus er ikke ansvarlig for tab som følge af forsinkelse.

For dødsfald, person- og tingsskader, som er direkte eller indirekte relateret til force majeure lignende forhold såsom strejke, vind- og vejrforhold, naturkatastrofer, krig, krigslignende situationer, oprør, civile optøjer, terrorisme eller lignende alvorlige forstyrrelser af freden eller som skyldes en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder, som Vikingbus eller nogen, Vikingbus er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet, er Vikingbus i alle tilfælde fri for ansvar.

Vikingbus’ ansvar er i alle tilfælde begrænset til det af skadelidte dokumenterede direkte tab. Følgeskader og formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab erstattes således ikke.

Hvis Rejsende ødelægger, sviner, kaster op o. lign. vil Vikingbus opkræve et gebyr på min. DKK 500 ex, moms.

 

11. Reklamation
Er den Rejsende forbruger, skal den Rejsende give Vikingbus eller dennes stedlige repræsentant meddelelse om skade/tab hurtigst muligt efter at den Rejsende konstaterer skaden/tabet. Senest 14 dage efter sidste endt tur. I modsat fald mister den Rejsende retten til at påberåbe sig skaden/tabet.
I alle andre tilfælde skal den Rejsende reklamere overfor Vikingbus eller dennes stedlige repræsentant straks skaden/tabet konstateres. I modsat fald mister den Rejsende retten til at påberåbe sig skaden/tabet.


12. Personoplysninger
Ved indgåelse af aftalen med Vikingbus, accepterer Kunden, at Vikingbus indsamler og opbevarer Kundens oplysninger. Formålet hermed er korrekt behandling af Kundens bestilling med henblik på at kunne yde den bedst mulige service såvel før som under den bestilte bustransport/Arrangement. Oplysningerne vil endvidere blive anvendt ved administration og koordinering i tilfælde af en ulykke. Oplysningerne kan også blive anvendt til information af Kunden om forsikringsvilkår og betalingsydelser og rejserelaterede tilbud.

 

13. Forældelse
Er den Rejsende forbruger, forældes samtlige krav mod Vikingbus, som udspringer af eller relaterer sig til busture/Arrangementer underlagt disse betingelser, i medfør af den til enhver tid gældende forældelseslov.

I alle andre tilfælde skal søgsmål mod Vikingbus, som udspringer af eller relaterer sig til busture/Arrangementer underlagt disse betingelser, anlægges inden et år regnet fra Ankomst eller fra den dag, hvor Ankomst ifølge aftalen skulle være sket, idet alle krav mod Vikingbus ellers er fortabt.

 

14. Værneting og lovvalg
Vikingbus kører efter danske regler, som yderligere er påvirket af EU's gældende regler. Forholdene vedr. køre- og hviletid er stærkt reguleret, således at selve planlægningen af ture bliver meget vigtig. Parametre, såsom afstand og turens nøjagtige varighed er vigtige informationer i forbindelse med turplanlægning. Gældende køre- og hviletidsregler kan på ingen måde fraviges.

Er den Rejsende forbruger, kan uenighed mellem Vikingbus og den Rejsende om mangler ved den aftalte ydelser indbringes af den Rejsende ved Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Se www.forbrug.dk for yderligere informationer.

I alle andre tilfælde skal enhver tvist som udspringer af eller i relation til disse Busbefordringsbetingelser og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved retten i Danmark.

 

Alle tvister skal afgøres efter dansk ret.

Der tages forbehold for eventuelle slå- og skrivefejl. 

 

Forespørg pris

Brug for mere information?Har du lyst til at høre mere om Vikingbus, eller ønsker du at snakke med en af vore konsulenter?

Vikingbus  /  Amager Strandvej 16  / 2300 København S / +45 32 66 00 00 / info@vikingbus.dk